Artikel 1. Algemene bepalingen Toepasselijkheid:

De algemene bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen VZH One Installatietechnieken en zijn opdrachtgever. Door het boeken van een klus, komt er een overeenkomst tot stand en ga je akkoord met de voorwaarden.  

Definitie:  

1. Wij/ons: VZH one Installatietechnieken B.V., gevestigd te Ten Boer, KvK nummer: 81590644 

2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van VZH one voor het uitvoeren van een klus.  

3. Vakman: natuurlijk persoon die het werk uitoefent voor VZH one   Installatietechnieken

4. Overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat omdat de opdrachtgever VZH one Installatietechnieken opdracht geeft voor het uitvoeren van een klus. 
 

Artikel 2. Hoe komt de overeenkomst tot stand? 

1. Klus online boeken: door het boeken van een klus en het moment dat wij akkoord gaan met de klusaanvraag door middel van een bevestiging per mail komt er een overeenkomst tot stand.  

2. Aanbod: Indien de opdrachtgever het aanbod welke verstrekt is door ons aanvaard komt de overeenkomst tot stand nadat de betreffende bescheiden door de opdrachtgever volledig zijn ondertekend en geretourneerd en indien van toepassing het eerste betalingstermijn door ons is ontvangen. Indien de opdrachtgever nalatig is in de betaling van de betalingstermijnen zoals vermeld is ons aanbod, zijn wij gerechtigd de werkzaamheden te staken totdat het betreffende betalingstermijn door ons is ontvangen.  

Artikel 3. Klus online boeken  

1. Op onze site hebben wij klussen geselecteerd die je kunt laten uitvoeren. Wij tonen alle prijzen incl BTW. De tarieven die wij tonen zijn altijd exclusief eventueel te gebruiken materiaal en overige bijkomstige kosten.  

2. Het moment dat de opdrachtgever de klusaanvraag indient zijn deze voorwaarden van toepassing.  

3. Bij het selecteren van een klus vult de opdrachtgever zijn gegevens in, zodat wij beschikken over de juiste gegevens voor de bevestiging, uitoefening van de werkzaamheden en facturering. Hierbij selecteert hij ook de gewenste datum en tijd.

4. Na de aanvraag sturen we bij akkoord de opdrachtgever een e-mail naar het door hem ingevulde adres. In deze mail wordt de afspraak bevestigd en hiermee is de overeenkomst tot stand gekomen.   

5. Wij behouden het recht om niet akkoord te gaan met een klusaanvraag als deze (teveel) afwijkt van het vakgebied van onze vakmannen. We stellen de opdrachtgever uiteraard hiervan op de hoogte en komen indien mogelijk met een alternatief. 

Artikel 4. Annuleren  

1. Als de plannen van de opdrachtgever binnen 24 uur verandert kan hij zijn boeking voor de normale klusaanvraag kosteloos annuleren. Dit geldt niet voor de boeking van een spoedaanvraag of een aanvraag voor morgen. Zie artikel 3 voor spoed of morgen.  

2. Bij annulering na 24 uur zijn er annuleringskosten aan verbonden. Bij te laat annuleren wordt er 1 uur arbeidsloon van de geldende klusaanvraag in rekening gebracht.  

3. Spoed klus aanvraag of aanvraag voor morgen. Een bevestigde klusaanvraag voor spoed of morgen kan de opdrachtgever niet annuleren. Doet hij dit toch, dan ontvangt hij een factuur van 1 uur arbeidsloon wegens gederfde inkomsten.   

4. Niet thuis/ deur niet open doen. Als de opdrachtgever niet thuis is of de deur wordt niet opengedaan voor de vakman op het afgesproken tijdstip dan wordt er 1 uur arbeidsloon in rekening gebracht.   

5. Wij doen ons best onze vakman voor de momenten (dag en tijd) die de opdrachtgever bij zijn klusaanvraag invoert de werkzaamheden te laten uitvoeren. Het kan voorkomen dat dit niet lukt. We stellen de opdrachtgever uiteraard op de hoogte en komen indien mogelijk met een alternatief. Het is dan uiteraard aan de opdrachtgever of hij daar gebruik van wilt maken. Indien opdrachtgever hier geen gebruik van wilt maken is er geen sprake meer van een overeenkomst en komt de opdracht kosteloos te vervallen.  

6. Wij gaan er van uit dat de klus die de opdrachtgever heeft geboekt (en omschrijft) ook de klus is die de opdrachtgever gedaan wilt hebben. Als dat teveel van elkaar afwijkt dan kan de vakman een NEE verkopen of het tarief aanpassen. In het uiterste geval (en bij misbruik) brengen we 1 uur extra in rekening.  

Artikel 5: Aanbod

Aanbod. Het aanbod voor werk wordt schriftelijk of langs elektronische weg gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Het aanbod is geheel vrijblijvend, vermeld de betalingswijze (7 dagen na factuurdatum tenzij anders vermeld) en omschrijving van de opdracht. Tevens wordt er vermeld of het zich om een vaste aanneemsom handelt of werk in regie. Het aanbod geeft inzicht in de prijsvormingmethode die zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen opdrachtgever en wij een vast bedrag overeen waartegen het werk wordt verricht. Bij de prijsvormingmethode regie doen wij een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren, onder andere prijzen van te verrichten arbeid, prijzen van benodigde materialen. Op verzoek van de opdrachtgever geven wij indien de situatie ons dat mogelijk maakt, een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs. Hierbij zullen wij in het aanbod spreken van een prognose. De uiteindelijke afrekening kan dus afwijken van de prognose.

De door ons verstrekte documenten (tekeningen, technische beschrijvingen e.d) zullen zo nauwkeurig mogelijk zijn maar zijn niet bindend. Voornoemde documenten blijven eigendom van ons en indien een opdrachtgever niet van ons aanbod gebruik wenst te maken, dient deze de betreffende documenten te retourneren aan ons.

Artikel 6. Verplichtingen

Verplichting van ons: Wij werken uitsluitend volgens de wettelijke voorgeschreven richtlijnen welke voor de betreffende werkzaamheden van toepassing zijn. Indien voornoemde richtlijnen tijdens het verrichten van de werkzaamheden zoals omschreven in een offerte, aanbieding of overeenkomst wettelijk wordt aangepast en dit financiële gevolgen heeft voor ons zullen deze in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Op verzoek van de opdrachtgever kan onze vakman in sommige gevallen de opdrachtgever dan wel door opdrachtgever aangewezen personen uitleg verschaffen betreffende het in werking stellen dan wel bedrijfsvaardig houden van het opgeleverde werk. Op welke wijze en welk moment deze uitleg plaats vindt wordt bepaald door onze vakman.

Verplichtingen van de opdrachtgever:  De opdrachtgever is verplicht om de te verrichte werkzaamheden zoals beschreven in ons aanbod mogelijk te maken binnen de reguliere werktijden van de vakman, rekening houdend met de wettelijk voorgeschreven veiligheidseisen en andere overheids- c.q. veiligheidsvoorschriften. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de te verrichte werkzaamheden zoals beschreven in d ons aanbod niet in gevaar komen dan wel vertraging oplopen door tussenkomst van uit te voeren werkzaamheden c.q. leveringen van derden (zoals bouwkundigen, keukenleveranciers e.d.) die niet tot de te verrichte werkzaamheden van de vakman horen. Indien er om welke reden dan ook door toedoen van de opdrachtgever toch vertraging in de te verrichte werkzaamheden zou komen, dient de opdrachtgever de vakman hiervan per omgaande van op de hoogte te brengen, de eventueel voortvloeiende schade van een dergelijke vertraging komt voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade- c.q. verlies van en aan materialen, onderdelen en gereedschap welke vereist zijn voor de te verrichte werkzaamheden, mits hij verantwoordelijk is voor de bewaking van voornoemde zaken. Tevens is hij verantwoordelijk voor de schade welke veroorzaakt kan worden door gebreken, ongeschiktheid of voor het niet of niet tijdig leveren van zaken die van hem afkomstig zijn. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door fouten in de door hem aangeleverde bescheiden zoals onder andere tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften. Indien de opdrachtgever tijdens de te verrichte werkzaamheden gebruik wenst te maken van derden (door hem aangewezen hulppersonen, nevenaannemers en diens hulppersonen) is hij aansprakelijk voor het niet of onkundig nakomen van het geen bepaald in het aanbod. Tevens is de opdrachtgever aansprakelijk voor de schade aan de te verrichte werkzaamheden welke te wijten is aan onrechtmatige daden van voornoemde personen. Indien de opdrachtgever het ontwerp heeft goedgekeurd draagt hij het risico voor het ontwerp welke afkomstig is van ons. Tevens vrijwaard de opdrachtgever de vakman voor alle aanspraken van derden op schade als gevolg van inbreuk op eigendomsrechten van voornoemd voorwerp. De opdrachtgever staat de vakman toe naamsaanduiding c.q. reclame op het werkterrein dan wel het afgeleverde werk te plaatsen. De opdrachtgever is niet gerechtigd personeel van ons werkzaamheden anders dan beschreven in het aanbod te laten verrichten.  


Verrekening van meer- dan wel minderwerk bij aanneemsom: De opdrachtgever is telkens op de hoogte van de aard en conditie van de werkplek waar de vakman de betreffende werkzaamheden zoals overeengekomen in het aanbod zal verrichten. Indien zich een situatie voordoet waarin moet worden afgeweken van de beschreven werkzaamheden zal dit te allen tijde plaats vinden in overleg met de opdrachtgever en zal er worden gezocht naar een zo goed mogelijke oplossing die het dichts in de buurt van het budget van voornoemde aanbod ligt. Het prijsverschil komt voor rekening van de opdrachtgever. Verrekening van het meer- en minderwerk zal plaatsvinden bij de eindafrekening. Wij zijn niet verplicht eventueel meerwerk schriftelijk te melden daar alle te verrichte extra werkzaamheden in overleg met de opdrachtgever zal plaatsvinden.  

Kostenverhogende omstandigheden: Wanneer er onverhoopt kostenverhogende omstandigheden ontstaan, stellen wij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Eventueel kostenverhogende omstandigheden die ons door derden worden opgelegd zullen worden verrekend als meerwerk.  
Garantiebepaling: op de door ons geleverde en geplaatste materialen/onderdelen geldt een garantietermijn van 3 maanden na factuurdatum. Voor materialen/onderdelen gekocht door opdrachtgever gelden de garantiebepalingen van de leverancier van deze materialen/onderdelen. Onze vakmannen zijn verantwoordelijk voor het juist toepassen van de materialen/onderdelen.


Artikel 7. Wat zijn de kosten?  

1. Bij klus online boeken werken wij met een arbeidsuurtarief. Alle arbeidsuurtarieven zijn inclusief BTW. Materiaal en eventuele andere kosten zijn nooit bij het uurtarief inbegrepen.   

2. Wij rekenen voor onze diensten een service fee. Deze bedraagt voor spoedopdrachten € 19,95 en normale opdrachten € 14,95 

3. Het eerste uur wordt altijd door ons in rekening gebracht.  

4. Prijzen kunnen per dag en op ieder moment verschillen en de hoogte hangt af van het moment dat de opdrachtgever geholpen wilt worden. Wanneer de opdrachtgever dezelfde dag (spoed), morgen, in het weekend of ’s avonds of op een feestdag geholpen wilt worden betaalt hij doorgaans meer.   

5. Wij rekenen geen voorrijkosten bij boeken van een klus online. Wel brengen wij kilometervergoeding in rekening ad € 0,35 per gereden kilometer. 

6. Voor een aanbod hanteren wij een arbeidsuuruurtarief of een vaste prijs. Verder worden materialen, hulpmiddelen, reiskosten, vervoerskosten en administratiekosten berekend.

7. Voor het uitbrengen van een aanbod rekenen wij een vergoeding ad € 65,00 exclusief BTW. Hiervoor ontvangt de opdrachtgever een factuur en deze dient vooraf betaald te zijn. Bij akkoord gaan met ons aanbod zal dit bedrag in mindering worden gebracht op de uiteindelijke factuur voor uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 8. Betalingen Zekerheid:

Wij zijn te allen tijde gerechtigd enige zekerheid van de opdrachtgever te verlangen indien wij tijdens de te verrichte werkzaamheden vermoeden dat de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Indien de opdrachtgever weigert deze zekerheid te verschaffen zijn wij zonder gerechtelijke tussenkomst bevoegd de offerte, aanbieding of overeenkomst te beëindigen. Alle tot dan toe gemaakte kosten door ons zullen direct bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht en als dan volledig opeisbaar zijn.   

Risicoregeling: Alle prijzen zijn in Euro ́s en inclusief BTW en verwijderingbijdrage mits anders vermeld. Indien tijdens de te verrichte werkzaamheden zoals overeenkomen in de offerte, aanbieding of overeenkomst blijkt dat er wettelijke loonkosten wijzigen of materiaal prijs wijzigingen zijn stellen wij de opdrachtgever hiervan op de hoogte en zijn wij gerechtelijk bevoegd het verschil in rekening te brengen bij de opdrachtgever.  


Betaling: Na afronding van de klus stellen wij een factuur op. Deze ontvangt de opdrachtgever per e- mail. Betaling vindt plaats via bankoverschrijving of pin is ook mogelijk. De opdrachtgever betaalt uiterlijk binnen 6 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld  Indien bij een offerte, aanbieding of overeenkomst vooruitbetaling is vereist dient deze na het sluiten van de offerte, aanbieding of overeenkomst per ommegaande door de opdrachtgever te worden bijgeschreven op het bankrekeningnummer van VZH one Installatietechnieken. Indien er meerwerk in rekening wordt gebracht dient de opdrachtgever na ontvangst van de factuur deze per ommegaande bij te schrijven op het bankrekeningnummer van VZH one Installatietechnieken. Alle overige in rekening gebrachte facturen dienen binnen 6 dagen na datum van de verzonden facturen te zijn bijgeschreven op het bankrekeningnummer VZH one Installatietechnieken, tenzij anders vermeld.   

Verzuim opdrachtgever: Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet zijn wij gerechtelijk bevoegd de te verrichte werkzaamheden te schorsen en de als dan openstaande vordering op de opdrachtgever uit handen te geven aan een incassobureau. De daaraan verbonden hoge buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Over de tijd dat de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan kunnen wij rente in rekening brengen. Voornoemde rente is gelijk aan de als dan bepaalde wettelijke rente. De gedane betaling door de opdrachtgever wordt telkens op de langst openstaande factuur in mindering gebracht ook al vermelde de opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op later verzonden facturen.

Eigendomsvoorbehoud: Wij blijven eigenaar van alle materialen en goederen die betrekking hebben op de overeengekomen offerte, aanbieding of overeenkomst zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting met inbegrip van de kosten die de opdrachtgever in verband met zijn betalingsachterstand verschuldigd mocht worden.  


Ontbinding van de offerte, aanbieding of overeenkomst: Wij zijn zonder rechtelijke tussenkomst of ingebrekestelling bevoegd de overeengekomen te verrichte werkzaamheden meteen op te schorten c.q. te beëindigen als blijkt dat de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd en deze aan hem is verleend, failliet is verklaard, zijn faillissement heeft aangevraagd, zijn verplichtingen aan ons niet is nagekomen of op enige tijd tijdens de te verrichte werkzaamheden blijkt dat hij deze niet kan nakomen. Beëindiging van de offerte, aanbieding of overeenkomst dient door ons schriftelijk te worden verteld. Alle tot dan toe gemaakte kosten door ons zullen direct aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht en als dan volledig opeisbaar zijn.  

Slotbepaling 

Op alle offertes, aanbiedingen of overeenkomsten van ons is het Nederlandse recht van toepassing. Bij klachten kunt u contact met ons opnemen om samen naar een oplossing te zoeken. U kunt hier hiervoor gebruik maken van ons contactformulier.